top of page
IMG_3575 (002).jpg

What is Buddhism?

By Ven. S. M. Sujano

Introduction

 

Buddhism, is the philosophy of awakening, is the teachings of one who awakened. It is not a religion in the sense in which the term religion is commonly understood in the west. It is the teachings of the Buddha, one who knows. Buddhism also known as the way of good conduct brought about by mind development and training and leading to perfect peace.

คำกล่าวนำ

 

พระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาอย่างที่เข้าใจกันในหมู่ชาวตะวันตกแต่อย่างใด  แต่เป็นปรัชญาแห่งการหลุดพ้น  เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเอง พระพุทธศาสนายังเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางด้วยว่า เป็นวิถีการปฏิบัติซึ่งนำมาสู่การพัฒณาจิตใจ  บุคคลใดนำมาปฏิบัติเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ผลของการปฏิบัติก็จะเกิดความสงบสันติสุขกับผู้ปฏิบัติอย่างแน่แท้

Who was the Founder?  

 

The Buddha was neither the god nor the prophet of a god. He was born, lived and died a man 2600 years ago in Lumbini, present Nepal. Buddhists are indeed the followers of the Buddha and of his teachings, but not in the same way that any other religions. The Buddha did not claim any unalterable truth, nor did he demand that his teachings should simply be accepted, take on trust or acquired through an act of faith. He instead encouraged people to experiment for themselves as individuals, retaining what is useful to them and abandoning what is not.

ใครคือผู้ก่อตั้ง

 

พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็น พระเจ้า หรือ ศาสดาพยากรณ์แต่อย่างใด พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อ ๒๖๐๐ ปีที่ ณ สวนลุมพินี ปัจจุบัน คือประเทศเนปาล วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดถึงการลาสังขาร หรือ ปรินิพพานเหมือนมนุษย์คน ๆ หนึ่ง เกิด ดำรงอยู่ และลาสังขาร พุทธศาสนิกชนก็คือ บุคคลผู้มีความเชื่อถือและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ พระพุทธองค์ไม่เคยประกาศว่า มีสัจธรรมใดๆ ที่จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง และพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้ใครยอมรับคำสอนของพระองค์เพียงเพราะว่ามีความเชื่อ หรือ ความศรัทธา แต่สนับสนุนให้ทดลองปฏิบัติ ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง นำสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์มาปฏิบัติ และละทิ้งสิ่งที่ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์ไปเสีย

scotland1.JPG

Greatest hope for human life

 

The Buddha’s mortality is man’s greatest hope for the future, since he showed the great heights to which a man could reach. He acknowledged it by himself and introduced the way to all sentient but few of us will possess the courage and determination to approximate his great example. Yet it is within our capability to follow his teachings and eventually attain the gold of sublime peace.

Basic teachings of Buddhism

 

Buddhism basically is based on the three mainstays called the Triple Gem; the Buddha- one who awakened, the Dhamma- truth/teachings of awakened and the Sangha- Buddhist community.

The Triple Gem known as the cornerstones of the Buddhist’s beliefs and are the most valuable possessions in their spiritual armoury. A formal, ceremonial commitment is made to all three whenever one decides to follow the path of the Buddha; Not to do any evil, to cultivate good deeds and to purify the mind.

In the study of Buddhism, a mere superficial glance or even the learning and repetition of word is useless unless it leads us to deep understanding; understanding of true nature of life. The Buddha explained Noble truth of suffering, its cause, cure and the way leading to the end of suffering; the middle path or the Noble Eightfold Path, which is likened to foundation stones on which the entire Dhamma in based.

 

According to Buddhism, deep understanding could be possible only through the Meditation (Bhavana); vipassana meditation.

หลักคำสอนพื้นฐานของพุทธศาสนา

 

หลักของพระพุทธศาสนาคือ พระรัตนตรัย หรือ แก้วสามดวง คือ พระพุทธ หมายถึงผู้ตรัสรู้ธรรม หรือพระพุทธเจ้า พระธรรม หมายถึง พระธรรมวินัยหรือคำสั้งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์  คือ หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย

พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความนับถือสูงสุด และนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อนำไปสู่ความเจริญทางสติปัญญา และนำไปสู่ความหลุดพ้น  ผู้ที่มีความประสงค์จะปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยหรือคำสั้งสอนของพระพุทธเจ้า ตามประเพณีจะต้องเข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  และปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมที่ดี มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ละเว้นจากการกระทำที่ไม่ดีทั้งสิ้น

 

ในการศึกษาพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานั้น การศึกษาอย่างเพียงผิวเผิน หรือแค่ท่องจำนั้นไม่มีประโยชน์อันใด ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้งถึงธรรมชาติแห่งชีวิต หลักคำสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์  เหตุแห่งทุกข์ (ทุกขสมุทัย) การดับทุกข์ (ทุกขนิโรธ) และแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์ (ทุกขนิโรธคามินีปฏิทา) แนวทางที่ว่านี้ก็คือ ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) หรือมรรคมีองค์ ๘ นั่นเอง ซึ่งเป็นรากฐานของพระธรรมคำสอนทั้งหมด และโดยตามทางพุทธศาสนาแล้ว ความเข้าใจอันลึกซึ้งนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

Buddhist code of morality

 

The five precepts are the basis of Buddhist morality to all. The five precepts are:

 • Avoid harming any living thing or killing living beings.

 • Avoid taking anything not freely given

 • Forsake the pursuit of sensual pleasures and be celibate

 • Speak and think truthfully, kindly and compassionately

 • Avoid alcohol and any intoxicating drugs

หลักปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน

 

ศีล ๕ คือ หลักปฏิบัติเบื้องตนสำหรับพุทธศาสนิกชน มีดังนี้

 • เว้นจากการเบียดเบียนชีวิต

 • เว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้

 • เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ

 • เว้นจากการกล่าวเท็จ

 • เว้นจากการเสพสุรา ยา มึ่น เมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

The Goal in Buddhism

 

The Noble Eightfold Path is the morality of obligation need to be fulfilled through mental development and training, which leads to the end of Greed, hatred and Delusion. This is the goal in Buddhism call it Nibbana, the state of utter tranquillity of mind, which can enjoy in this life, leaving no conditions for new existence. The Buddha said:

‘The extinction of Greed, the extinction of anger, and the extinction of delusion: this indeed is called Nibbana.’ (S.N. 38)

เป้าหมายหลักของพุทธศาสนา

 

การเจริญมรรคมีองค์ ๘ เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ สามารถทำได้ด้วยการเจริญสมาธิ คือ เจริญปฏิบัติกรรมฐานทั้ง สมถะ และวิปัสสนา เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ  ผลของการเจริญมรรคมีองค์ ๘ จะนำไปสู่การดับกิเลส คือ ดับความโลภ โกรธ หลง อีกนัยหนึ่งก็คือการหลุดพ้น หรือเข้าถึงพระนิพพาน (ความนิ่ง ความสงบสุขของจิตใจอันสูงสุด)  นั่นเอง ซึ่งสามารถทำให้เกิดความสุขขึ้นในชาตินี้  และไม่เกิดเงื่อนไข หรือข้อติดค้างที่จะทำให้ต้องกลับมาเกิดเพื่อชดใช้กรรมอีกต่อไป  

What is Meditation!

 

Meditation is such a wonderful technique to control yourself and achieve inner power. It is the practice and process of paying attention and keeps your awareness. Meditation purifies ones own mind.Purification of the mind is a matter of nature and truth, not

related to any particular, race, class, colour, nationality or religion. Every meditator gains the same result, sooner or later depending on his/her own practice, wisdom and stages of perfection already achieved.

Purpose of meditation

 

The main purposes of meditation practice as the Buddha says are;  To purify the mind.  To get rid of sorrows and lamentation.  To get rid of physical and mental sufferings.  To understand the truth of life.  To extinguish sufferings and attain Nibbana.

 Advantages of meditation Advantages of practicing insight meditation are;

 • when dying, one is mindful

 • upon death, a blissful state of existence is gained

 • the seed or the base to attain the path, fruits, and nibbana in later life had been sowed or acquired.

 • One who has been meditating continually is rewarded with  either the following;

 • To become a never-returner (Anagami) i.e. to attain the third stage of holiness.

 • To become a perfect one (Arahat), i.e. t attain Nib bana, in the present life if the meditator's spiritual power is very strong.

 

‘Buddhism is open to traditions and customs provided they are not harmful to the welfare of others.’

‘Man is the only living being in this world who has discovered religion and performs worship and prayer.’

‘Go forth, Obhikk hus, for the good of the many,

for the happiness of the many, out of compassion
for the world, for the good, benefit, and happiness
of gods and men.’

bottom of page